Contractenbureau Accord

De huidige praktijk vereist dat een beroep gedaan kan worden op de nakoming van hetgeen overeengekomen is. Het is belangrijk dat contractspartijen een houvast hebben.

Contractenbureau Accord is een jonge dienstverlenende en dynamische onderneming die zich in oktober 2012 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) inschreef, als juridisch adviesbureau met als specialiteit contracten (overeenkomsten).

Contractenbureau Accord verleent haar diensten aan natuurlijke en rechtspersonen.

Een contract

Een contract of ookwel een overeenkomst is een afspraak tussen minimaal twee natuurlijke personen of rechtspersonen (de partijen, of specifieker contractanten, genoemd) over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen (de te leveren prestatie) of laten.

De gemaakte afspraken worden vastgelegd welke ondermeer rechtsgevolgen kunnen hebben. In een overeenkomst worden afspraken gemaakt die door alle partijen worden gedragen. De aard van een overeenkomst wordt op basis van de belangen van partijen geconcipieerd.

Het belang

De huidige praktijk vereist dat een beroep gedaan kan worden op de nakoming van hetgeen overeengekomen is. Het is belangrijk dat contractspartijen een houvast hebben.

Voordelen

De operationalisering van Contractenbureau Accord kwam tot stand uit een peiling die heeft uitgewezen dat zowel natuurlijke als rechtspersonen een behoefte hebben aan contracten die juridisch gedekt zijn. Contractenbureau Accord biedt haar cliënten eerlijk en verantwoord advies.