Screenen van overeenkomsten


- Bent u genoodzaakt om een overeenkomst te tekenen ondanks de inhoud hiervan onduidelijk    voor u is?
- Heeft de aanbieder van een overeenkomst een "Take it or Leave it" opstelling?
- Weet u zeker dat er enkele bepalingen zijn in de overeenkomst die u anders geregeld zou    willen hebben?

Het is geenzins een "must" om in te stemmen met een overeenkomst die ter ondertekening aan u wordt aangeboden. Partijen zijn vrij om een overeenkomst te sluiten met de inhoud welke zij wensen en op het moment dat zij zulks wensen. De contractsvrijheid vindt haar grens waar de uitoefening ervan in een concrete situatie in conflict komt met een belang van een hogere orde. Hiermee wordt bedoeld dat de overeenkomst niet in strijd mag zijn met een dwingende wetsbepaling, met de goede zeden of de openbare orde.

Contactenbureau Accord staat klaar om cliënten die een overeenkomst in handen krijgen maar er geen raad mee weten of gewoon nadere uitleg behoeven omtrent de bepalingen die zijn opgenomen in bedoelde overeenkomst, bij te staan. Alle contracten kunnen ter screening worden aangeboden aan Contractenbureau Accord. Haar cliënten worden na de screening omstandig geïnformeerd en gediend van deskundig advies.

Terug